<em id="5p35l"></em>

      <address id="5p35l"><nobr id="5p35l"></nobr></address>

      <form id="5p35l"></form>

      SPREZENTUJ
      SOBIE
      GEFORCE?

      NVIDIA
      CHARITY STREAM

      GRAMY DLA STOWARZYSZENIA
      MALI BRACIA UBOGICH

      茄子福利app下载-官方网站

      SI NA URZ?DZENIACH BRZEGOWYCH W OPIECE ZDROWOTNEJ

      NVIDIA Clara na platformie EGX zapewnia dost?p do bezpiecznej i skalowalnej SI w czasie rzeczywistym przy pacjencie.

      NVIDIA ??czy si?y z liderami technologicznymi, aby budowa? serwery ARM wykorzystuj?ce akceleracj? uk?adami GPU

      Nowa era ró?norodnych architektur HPC

      DYREKTOR GENERALNY JENSEN HUANG WYST?PI NA KONFERENCJI SUPERCOMPUTING 2019

      Sklep

      RTX. It’s On.

      Nap?dzane SI. Oparte na rozwi?zaniach Jetson Nano.

      Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

      Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

      GAMING

      Ray tracing jest ju? dost?pny

      Gaming z wysok? cz?stotliwo?ci? generowania klatek na sekund? nap?dzany przez GeForce.

      Ciesz si? ?wi?tami pod znakiem gamingu z produktami GeForce.

      Gamingowe Laptopy Wyposa?one W Karty GeForce RTX.

      SI - Wiadomo?ci

      Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

      NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

      Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

      Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

      SI W Centrum Dany

      Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

      System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

      Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

      NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.